Phone: 0-2949-7851-55 Fax : 0-2949-7850 Mail: contact@tgssecure.com

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล


คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 ? 45 ปี
2. ความสูง 165 ซม. หรือมีความเหมาะสม
3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัท ฯ
4. เคยผ่านงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกเป็นทหารมาก่อน

แหล่งที่มาของบุคลากร
1. รปภ. เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่คัดเลือกให้ได้ตามคุณสมบัติ
2. การจ้างค่าแรงสูงกว่า เพื่อจะมี รปภ.ย้ายเข้ามาสมัคร ทำให้มีโอกาสในการคัดเลือกมาก
3. ตามสายการจัดหางานที่บริษัท ฯ วางใจ

การคัดเลือกและตรวจสอบพนักงานที่เข้ามาทำงาน
1. คัดเลือกตามคุณสมบัติที่บริษัท ฯ กำหนดไว้
2. จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด ส่งให้ผู้ว่าจ้างทุกนาย
3. ส่งประวัติตรวจสอบตามขั้นตอนของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม

หลักการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. เสริมสร้างความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ
2. เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป
4. ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพยายามให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
2. งานป้องกันและปราบปราม
3. งานบริการ
4. งานประชาสัมพันธ์

?โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตารางการฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้าง

หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
2. งานป้องกันและปราบปราม
3. งานบริการ
4. งานประชาสัมพันธ์

โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตาราง
การฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมประชุมการฝึกด้วย

1. คุณภาพของงานอยู่ที่บุคลากร
2. เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ
3. จ้างค่าแรงที่สูงกว่า เพื่อให้พนักงานมีความต้องการเข้าทำงานด้วย
4. จัดการฝึกอบรมประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
5. เน้นให้ผู้จัดการ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, สายตรวจ, หัวหน้าชุด กำกับดูแลโดยใกล้ชิด
6. จัดสายตรวจพิเศษของบริษัท ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
7. คัดบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพออก และหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มเติม
8. จัดกำลังสำรองไว้ เพื่อรองรับกำลังพลขาดแคลน

?

About TGS

TGS เรามีประสบการณ์ที่สามารถ แนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยการปกป้องบุคคลและสินทรัพย์เราสามารถประยุกต์ ใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิ ภาพและช่วยพัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยพร้อม ทั้งจัดทำขั้นตอน คู่มือและแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของท่าน

"Shift Security to The Future "

 

ขอใบเสนอราคา

บริษัท ทีจีเอส ซีเคียว โซลูชั่นส์ จำกัด
140 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. 0-2949-7851-55
Fax: 0-2949-7850
Mobile: 09-1909-1888

Industries We Served

โรงงานอุตสาหกรรมและการผลิต
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
การบิน
และการขนส่ง
สถาบันการศึกษา
ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล

โรงแรม /ที่พัก
สถานบันเทิง
ธุรกิจค้าปลีก
สนามกอล์ฟ

ที่อยู่อาศัย

Contact Our

Find A Job
Get Quotation
Request Service

ช่องทางติดต่อ

 

JoomShaper