มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

มุ่งมั่น การพัฒนาบุคลากร

1. คุณภาพของงานอยู่ที่บุคลากร
2. เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ
3. จ้างค่าแรงที่สูงกว่า เพื่อให้พนักงานมีความต้องการเข้าทำงานด้วย
4. จัดการฝึกอบรมประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
5. เน้นให้ผู้จัดการ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, สายตรวจ, หัวหน้าชุด กำกับดูแลโดยใกล้ชิด
6. จัดสายตรวจพิเศษของบริษัท ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
7. คัดบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพออก และหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มเติม
8. จัดกำลังสำรองไว้ เพื่อรองรับกำลังพลขาดแคลน

พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพการบริการ