มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

รักษาความปลอดภัย ทีจีเอส

ทีจีเอส เราได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อ ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน.

บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.
รปภ. ของเรา ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมงทุกนาย