มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

หลักการฝึกอบรม พนักงาน รปภ.

1. เสริมสร้างความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ
2. เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป
4. ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพยายามให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย
หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
2. งานป้องกันและปราบปราม
3. งานบริการ
4. งานประชาสัมพันธ์

โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตารางการฝึกและอบรม
หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
2. งานป้องกันและปราบปราม
3. งานบริการ
4. งานประชาสัมพันธ์
โดยในการฝึกและการอบรม ทั้งก่อนเข้ารับงานและระหว่างการทำงาน เพื่อให้มีการทบทวนตลอดเวลาและจัดทำตาราง
การฝึกและอบรม แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย และอาจเชิญผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมประชุมการฝึกด้วย