มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฉบับ 2558 โดยการจัดฝึกอบรม พนักงาน รปภ. ในสังกัดทุกนาย เพื่อเป็นพนักงาน รปภ. รับใบอนุญาต และสามารถปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยได้ถูกต้องตามกฏหมาย  โดยการฝึกอบรมนั้นดำเนินการด้วย ศูนย์ฝึกอบรมฯ สมาร์ดการ์ด ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตาม พ.ร.บ. ฯ  เพื่อให้สามารถดำเนินการฝึกอบรม พนง. รปภ. โดยการอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาตลอดการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงตาม พ.ร.บ. โดยมีหลักสูตรดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอ
5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
6. การติดต่อสื่อสาร
7. หลักการใช้กำลัง
8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

ภาพฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.