การประสานงาน

1. จัดการประชุมระดับผู้ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ แล้วรายงานผลการประชุมทุกครั้ง
2. จัดการประชุมระดับผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
3. การรายงานประจำวันโดยละเอียดต่อผู้บริหารทุกวัน
4. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง บันทึกทำสถิติผลการทำงานของพนักงานทุกนาย โดยเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบผลงาน

1. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
2. การรายงานข้อบกพร่องประจำวัน(โดยรับจ้างผู้ตรวจสอบ)
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
4. รวบรวมข้อบกพร่องประจำเดือน
5. รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องประจำเดือน