ดังที่กล่าวมาแล้วจากบทความข้างต้นว่า ธุรกิจรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นตลาดใหญ่มาก ไม่มีวันหมด เนื่องด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจเจริญมากเท่าไร

ทำให้มีการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทมากขึ้นเป็นเงาตามตัว งานการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) สำหรับสถานที่และทรัพย์สินมิให้สูญหาย และ/หรือเสียหาย ก็มากขึ้นด้วย ธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะยืนยงได้ก็ต้องมีส่วนประกอบหลายๆ ส่วนประกอบด้วยกัน อาทิเช่น บุคลากรที่บริหารงาน งบประมาณ และที่สำคัญไม่ต่างกันคือ สินค้า ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีคุณธรรม มีจริยธรรมควบคู่กับการที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คิดเล็กคิดน้อย สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรของตน ก็จะเจริญก้าวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะรักองค์กร เมื่อผู้บริหารระดับสูงตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณในอาชีพของตนเอง ใช้พระคุณมากกว่าพระเดช มีความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ต้องคิดเสมอว่าการทำงานหรือประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความผิดพลาดบ้าง หากผิดพลาดแล้วมีความสำนึกในความผิดนั้นก็พยายามแก้ไขข้อบกพร่องเสมอ และมีการขวนขวายหาความรู้และพัฒนาตนเอง บุคลากรต่างๆ จนถึงบริษัทโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จธุรกิจตลอดไป

ในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต การดำเนินการทำสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยระหว่างลูกค้า หมายถึงผู้ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและมีมาตรฐาน ISO. จะเลือกทำหรือจ้างกับบริษัท รปภ. ที่มีมาตรฐาน ISO. เหมือนกัน ทำให้บริษัท รปภ.ที่ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐาน ISO. ต้องปรับปรุง และพัฒนาระบบงานให้มีมาตรฐาน ISO. ให้ได้ และยกฐานะให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขันธุรกิจ ซึ่งมีแต่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกขณะต่อไป