ทำไมต้องคัดเลือกบุคคลที่มาสมัครงาน รปภ. เนื่องจากถ้ามีบุคคลเดินเข้ามาบริษัทสมัครงาน ไม่ว่าบริษัทใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็ดีใจมากอยู่แล้ว เพราะการขาดแคลนกำลังคนมีแทบทุกบริษัท

สำหรับงานรักษาความปลอดภัยนั้นมีจำนวนมหาศาล เนื่องด้วยเศรษฐกิจเจริญมากเท่าไหร่ ทำให้มีการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทมากขึ้นเป็นเงาตามตัว งานการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินมิให้สูญหาย และ/หรือเสียหาย ก็มากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ไม่สามารถช่วยป้องกันได้เต็มที่ 100% สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดังนั้น เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยจึงมีวิธีคัดเลือกบุคคลที่เดินเข้ามาสมัครงาน รปภ. เพราะเราไม่ทราบว่าบุคคลที่เข้ามาสมัครงาน รปภ.นั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างไร แทนที่จะเป็นผลดีที่มีคนมาทำงาน ในทางตรงกันข้ามก็เป็นผลเสียเช่นกัน หากเราไม่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน เพราะหากรับสมัครมาเป็น รปภ.แล้ว ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากทางราชการต้องใช้เวลาพอสมควร ในเบื้องต้นก็ต้องสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก และการคัดเลือกสรรหาบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการรับสมัคร รปภ.

การสัมภาษณ์และการคัดเลือกสรรหาบุคลากร หลักเกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้

1.การพิจารณาเบื้องต้นคือ ความตั้งใจในการทำงาน , บุคลิกภาพ , ลักษณะ , ความเหมาะสมกับอาชีพ รปภ. ,ความซื่อสัตย์สุจริต , กิริยามารยาท , ความอดทน , ความเข้มแข็ง , มีความคิด , ทัศนคติที่ดี , ปฏิภาณไหวพริบ , มีวิสัยทัศน์

2.คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชายอายุระหว่าง 20 – 55 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการบังคับขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรี หญิง อายุระหว่าง 20 – 35 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีใบรับรองแพทย์ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด เล่นการพนัน และมีโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงอื่นๆ ต้องผ่านการฝึกฝนวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

3.หัวหน้าชุด อายุ 25 – 55 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าชุด ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นผู้นำของบริษัท และมีบุคลิกเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ

4.หัวหน้าหน่วย และ/หรือผู้ประสานงาน อายุ 25 – 55 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้าชุดมาก่อน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เคยมีประสบการณ์ในการควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ปี ขึ้นไป ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามตามเกณฑ์ของบริษัท (หลักสูตรผู้นำ) มีบุคลิกความเป็นผู้นำ สามารถปกครองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประสานงานกับหัวหน้าชุด ตลอดจนผู้ว่าจ้างได้ดี

5.บุคลากรที่ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นพลทหารกองประจำการ หรือกำลังพลกำลังสำรองรักษาดินแดน (รด.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวส่วนใหญ่จะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดีที่สุด เพราะมีความเข้มแข็ง กล้าหาญ มีระเบียบ วินัย และความรู้ในการต่อสู้ การใช้อาวุธ อีกทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ว่าจ้าง

โดยสรุปแล้วจะทำการคัดเลือกตามวิธีการของบริษัทตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ว่าจะบริษัทไหนก็มีวิธีการแตกต่างกันไป แต่จุดประสงค์เดียวกันคือ ให้ได้บุคคลที่จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพอใช้ได้ หรือดีที่สุด สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการว่าจ้างให้ดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง สำหรับบริษัท รปภ. แล้วขอให้มีคนมาสมัครงานก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้ว ในเบื้องต้นให้ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเป็นพอ การปฏิบัติงานที่ผ่านมากี่บริษัทแล้วเป็นการการันตีว่ามีประสบการณ์ในการทำงานสูง ก็ฝึกอบรมน้อยหน่อย หมายถึงหลักสูตรระยะสั้น เพราะโดยพื้นฐานทุกบริษัทมีการฝึกอบรมอยู่แล้ว หากยังไม่ผ่านงานรักษาความปลอดภัยก็เข้าฝึกอบรมเพื่อให้ทราบภารกิจ หน้าที่ กฎ ระเบียบ วินัยของบริษัท แล้วพิจารณาดูว่ามีความชำนาญในด้านไหน ตรงกับหน่วยไหนก็จัดให้หน่วยนั้นไป