งานด้านการรักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องมีทักษะหลากหลายด้านประกอบกัน

ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ได้แก่

ความสามารถในด้านการสื่อสาร

การสื่อสารถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะบทบาทของคุณเป็นสิ่งที่จำเป็น เมื่อทำงานกับฝูงชนขนาดใหญ่หรือกับประชาชนทั่วไป ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยได้

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เหตุการณ์บางอย่างมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะต้องใช้สามัญสำนึกและการคิดอย่างรวดเร็วก่อนที่สถานการณ์จะไม่สามารถควบคุมได้

การปรับตัว

การเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นมากกว่าแค่การลาดตระเวน ซึ่งคุณจะต้องสามารถปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขและความต้องการต่างๆเพื่อให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงได้

ความอดทนสูง

การเป็นบุคลากรภายในองค์กรธุรกิจของบริษัทรักษาความปลอดภัย ควรจะต้องมีความอดทนสูง เพราะจะต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งอาจจะต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในแต่ละวัน และแต่ละครั้งที่ต้องปฏิบัติงานก็ไม่สามารถคาดคะเนแหตุการณ์ที่จะเผชิญได้ ดังนั้นจึงต้องมีสติและเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ เรียกได้ว่าถ้าใจไม่รัก ก็อาจจะอยู่ยากหน่อย

การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงความคุ้นเคยกับอุปกรณ์และระบบต่างๆ การฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ