มาตรฐาน งานบริการ รักษาความปลอดภัย รปภ.
16 พ.ค. 2018

ทำไม บริษัท รปภ.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทที่เกิดใหม่ส่วนมากเกิดจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านรักษาความปลอดภัย

คลุกคลี่อยู่ในวงการ รปภ.เป็นเวลาพอสมควร เป็นลูกจ้างแล้วไม่สามารถดำเนินการตามความคิดของตนเองได้ ประกอบการจดทะเบียนบริษัททำได้ง่ายภายในวันเดียวเสร็จ หากมีต้นทุนหมุนเวียนตามกำลังพลของ รปภ.แล้ว มีความคิดที่อยากเป็นอิสระ มีอำนาจสั่งการในทุกๆ เรื่อง ที่ตนเคยคิดว่าง่ายหากปฏิบัติตามแนวคิดของตนด้วยอุปมา อุปมัยที่ว่า “เป็นหัวหมาดีกว่า เป็นหางราชสีห์”

การจัดตั้งบริษัทใหม่ๆ จัดตั้งง่าย แต่ที่ลำบากหรือไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เนื่องจาก มี 2 กรณี คือ

1. การบริหารจัดการคน เนื่องจากต้องทำงานกับคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะมากน้อยขึ้นอยู่ขนาดของบริษัท แรกๆ ก็ทุ่มเทให้กับบริษัท นานๆ เข้าความเหนื่อยล้าเข้ามาแทนที่ทำให้ความอดทนน้อยลง เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พอความเหนื่อยล้าเข้าก็ให้หาคนมาช่วยงาน แต่กลับได้คนมาเพิ่มภาระให้ งานก็ไม่พ้นตนเองอีก

2. งบประมาณ ต้องคิดเสมอมา การคาดการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงาน รปภ.นั้น จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดการณ์ไว้ตามตารางค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท และต้องคิดว่าบริษัท รปภ.ต้องทำงานให้ผู้ว่าจ้างก่อน 30 วัน จึงเก็บค่าบริการได้ และต้องเก็บค่าบริการได้ตรงกำหนด ต้องใช้เวลาประมาณ 40 วันเป็นอย่างเร็ว ใน 40 วัน บริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายให้ รปภ. , สายตรวจ , ค่าน้ำมัน ฯลฯ หากได้รับตามกำหนดก็หายใจทั่วท้องไปเดือนหนึ่ง หากลูกค้าบางรายเลื่อนการชำระจาก 40 วัน เป็น 60 วัน หรือ 2 เดือน ต้องวิ่งหาทุนสำรองมาหมุนเวียนอีก แรกๆ ก็พอมีทุนสะสมอยู่บ้าง แต่นานๆ เข้าก็ไปไม่รอด ปิดบริษัท โยนภาระให้ผู้ว่าจ้างและ รปภ.อีก

โดยสรุปแล้วคนทุกคนอยากเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานในความถนัดของตนเอง อยากเป็นเจ้าของกิจการของตนเองกันทั้งนั้น ไม่อยากเป็นลูกจ้างของใคร แต่การเตรียมการไม่ใช่ว่าอาศัยประสบการณ์และ/หรือ การเป็นคนไฟแรงมีมูลเหตุจูงใจเท่านั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกัน ใช่มีกำลังคนทำงานแล้วงบประมาณไม่มากก็ไปไม่รอด หากงบประมาณมากแต่บริหารคนไม่เป็นก็เพียงซื้อเวลาที่จะให้บริษัทอยู่รอดได้นานเท่านั้น ใช่แต่คิดว่าส่วนต่างของค่าบริการของรปภ. และค่าบริการลูกค้าต่างกันมากแล้ว จะมีรายได้เข้าบริษัทมาก คิดผิดแล้ว หากไม่มีการเตรียมการที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีงบประมาณ การบริหารจัดการดี จึงตั้งบริษัทอยู่รอดได้ตลอดไป

16 พ.ค. 2018

รปภ.ทำ ผิดระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท

หัวข้อแรก คือ อย่าให้ รปภ.ทำ ผิดระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท
หัวข้อสองคือ อยากให้ รปภ.ทำ ตามระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ รปภ.ทำผิดระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับของบริษัท เพราะ รปภ. ปล่อยปละละเลย เช่น หน้าที่เกี่ยงกับการเก็บเอกสาร และ/หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างมอบไว้ให้ รปภ. เก็บรักษาไว้ คือกุญแจห้อง , กุญแจรถยนต์ ฯลฯ สำหรับส่งคืนแก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของกิจการ เพราะต้องเป็นหน้าที่ของ รปภ. ที่ต้องรักษาไว้ แต่ รปภ.กลับกระทำ

16 พ.ค. 2018

ถ้าลูกค้าใช้บริษัท รปภ. เปลี่ยนจนไม่รู้จะใช้บริษัทอะไรดี ทำอย่างไรหากยังต้องใช้บริการอยู่

ขั้นต้นต้องตั้งสติก่อนว่า ลูกค้าเคยใช้บริษัท รปภ.มากี่บริษัทแล้ว แบ่งเกรดการปฏิบัติงานอยู่ใน 3 ระดับ

คือ ปานกลาง แย่ แย่มาก กล่าวคือ

ปานกลาง มีลักษณะเด่นอย่างไร ไม่ดีอย่างไร รปภ.เป็นอย่างไร

แย่ มีลักษณะเด่นอย่างไร ไม่ดีอย่างไร รปภ.เป็นอย่างไร

แย่มาก มีลักษณะเด่นอย่างไร ไม่ดีอย่างไร รปภ.เป็นอย่างไร

ซึ่งขั้นตอนข้างต้นในทุกๆ บริษัทจะมีส่วนดีและไม่ดีอยู่ในตัวมันเองโดยผู้บริหารเท่านั้นที่ทราบ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ เนื่องจากแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ก็จะกระทบส่วนอื่นไปด้วย แทนที่จะแก้ปัญหา กลับสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีก ลูกค้าต้องพิจารณาว่า บริษัทปานกลางมีส่วนไหนดี เช่น การประสานงานดี สายตรวจดี แต่ รปภ. ไม่ได้เรื่องเลย เราต้องมองว่าเราต้องการอะไรเป็นบรรทัดฐาน บริษัทที่แย่ในสายตาเรา อาจจะดีในสายตาโดยภาพรวมก็ได้ เช่น การประสานงานไม่ได้เรื่อง ช้า แต่มีสายตรวจปานกลาง และมี รปภ.ที่รับผิดชอบดีปานกลาง หรือ แย่มาก มีส่วนที่ตรงไหนแย่มาก คือการประสานงานปานกลาง สายตรวจไม่รับผิดชอบ รปภ.ไม่ได้เรื่องไม่รับผิดชอบ โดยภาพรวมแล้ วบริษัท รปภ.จะโยนภาระการดูแลมาให้ลูกค้าทั้งหมด

สรุปแล้ว ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นใหญ่ บริษัทไหนที่พอจะรับผิดชอบงานโดยภาพรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 50% ก็ควรพิจารณาจ้างอีกครั้งหนึ่ง เพราะจะให้โอกาสทำงานแก้ไขข้อบกพร่องที่ผ่านมาให้สำเร็จ โดยไม่หวังผลในการปฏิบัติจนเกินไป จากความเป็นจริง

16 พ.ค. 2018

ดึงการจ่ายเงินค่าจ้างบริษัท รปภ.ดีกว่า! เผื่องานจะดี แก้ไขเร็วขึ้น ดีจริงหรือ ?

เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทำ เพราะแต่ละบริษัทมีการบริหารจัดการที่ลงตัวหรืออ่อนตัวบ้างเป็นเฉพาะกรณี

คู่สัญญาต้องเข้าใจว่า บริษัท รปภ. ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างก่อน 30 วัน ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นจำนวนมากถ้าคิดว่าดึงแล้วงานจะดี หรือแก้ไขเร็วขึ้น คิดผิด เพราะมันคนละส่วนกัน การปฏิบัติงานของเจ้ารักษาความปลอดภัย การแก้ไขปัญหา และ/หรือ ผลการปฏิบัติงานจะดีขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการฝึกอบรมการเข้าตรวจหน่วยของสายตรวจ และการประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการ ให้เข้าปัญหาและต้นเหตุของปัญหาเท่านั้น จึงจะแก้ไขได้

16 พ.ค. 2018

จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรปภ.

จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติ และใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าด้วยการกระทำของบุคคล บริษัท องค์กร ว่าถูกหรือผิด

สมควรหรือไม่สมควร , การศึกษาและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือ การศึกษาว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ถูก หรือดี , กระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพ หรือ สมาคมร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยึดถือ

โดยสรุปแล้ว จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. นั้นต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีจริยธรรม คือมีความสำนึกหรือความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของ รปภ.เองและบริษัท

จรรยาบรรณของบริษัท รปภ. คือข้อกำหนดอย่างเป็นทางการว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติดีที่ถูกต้อง และเหมาะสมโดยคำนึง

วัฒนธรรมเฉพาะในบริษัท ไม่ใช่เพียงแต่หลักจริยธรรมทั่วๆ ไป
ประเด็นธุรกิจที่มีความล่อแหลม อาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย สังคม การเมือง และอื่นๆ
ความเป็นไปได้สะท้อนถึงสภาพต่างๆ ในบริษัท
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมของกิจการทั้งหมดเป็นต้นว่า ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้

16 พ.ค. 2018

งานรักษาความปลอดภัย กฎหมายอะไรควบคุมบ้าง

เนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยยังไม่มีกฎหมายบังคับโดยตรง จึงต้องใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกฎหมายส่วนใหญ่จะใช้กับกลุ่มที่ใช้แรงงานทั่วไป โดยหลักความเป็นจริงแล้วงานรักษาความปลอดภัยมีลักษณะงานไม่เหมือนแรงงานทั่วไป ไม่น่าจะใช้ด้วยกันได้ดี มันขัดกับหลักธรรมชาติของการปฏิบัติงานของงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริษัทต่างๆ จึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กร , สมาคมรักษาความปลอดภัยขึ้น เพื่อเรียกร้องให้จัดตั้ง พ.ร.บ.งานรักษาความปลอดภัยขึ้นให้ได้ตรงกับสายงานรักษาความปลอดภัย เพื่อจะได้ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับกลุ่มแรงงานให้ลดน้อยลงกว่าเดิม

งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานเกี่ยวกับความมั่นคงจึงต้องเกี่ยวพันกับฝ่ายต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ฝ่ายทหาร , ฝ่ายพลเรือน , ฝ่ายปกครอง จึงต้องหาข้อยุติในการกำหนดมาตรการต่างๆ ให้แคบลง ซึ่งปัจจุบันนี้ร่าง พ.ร.บ. รักษาความปลอดภัยได้ผ่าน ครม. แล้ว ยังอยู่ในขั้นพิจารณาของกรรมาธิการอยู่ จึงต้องรอต่อไป

16 พ.ค. 2018

งานชั่วคราว งานจัดอีเว้น แสดงสินค้า

เป็นงานที่ผู้ว่าจ้างต้องรับสภาพ เนื่องจากไม่รับประกันความเสียหายและ/หรือสูญหาย และต้องชำระค่าบริการก่อนลงงาน อัตราเสี่ยงมีน้อยคือ ระยะเวลาสั้นไม่เกิน 2 วัน

อีกอย่างบริษัท รปภ.จะไม่ค่อยรับงานใหญ่ๆ เช่น งานที่มีของมีค่ามาก ค่าบริการจึงมีราคาสูง ผู้ว่าจ้างจึงต้องทำประกันภัยสินค้าของตนเอง เพื่อป้องกันค่าเสียหายขั้นหนึ่งด้วย ถามว่าแล้วทำไมจึงต้องจ้าง รปภ.ด้วย จ้างแล้วไม่คุ้ม จ้างมาทำไม เสียค่าใช้จ่ายเปล่าๆ อุปมา อุปมัย หากงานดังกล่าวไม่มี รปภ.แล้ว ผู้ร่วมงาน เห็นว่าภายในงานจะปลอดภัยหรือ ไม่เห็นมี รปภ.มาระวังป้องกันเลยและ/หรือมิจฉาชีพ ก็จะฉวยโอกาสกระทำการผิดกฎหมายโดยสะดวกง่ายดาย แต่ถ้าเห็น รปภ.เดินอยู่ในงานก็เป็นการป้อมปรามอีกชั้นหนึ่งด้วย และผู้ร่วมงานก็จะเดินดูสินค้า หรือชมนิทรรศการอย่างสบายใจ

16 พ.ค. 2018

งาน รปภ.สร้างการศึกษาให้ตนเอง

น้อยคนนักที่จะได้ศึกษาต่อ เพราะการปฏิบัติงาน รปภ. ไม่มีวันหยุด โดยอาชีพ รปภ. เวลาพักผ่อนน้อย หากมีเวลามากในหน่วยงานก็ไม่สามารถอ่านหนังสือหรือสอบได้ เพราะไม่สามารถอ่านหนังสืออย่างอื่นได้ นอกจากเกี่ยวกับงาน รปภ. และผู้ว่าจ้างเห็นก็ผิดวินัย หากงาน รปภ.ไม่สามารถสร้างการศึกษาให้กับตัวเองได้ แต่ก็สามารถสร้างการศึกษา

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยรวมของครอบครัว เช่น ลูกและหลาน น้องหรือพี่ โดยตัว รปภ. เองจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เสียงาน เนื่องจากคิดเสมอว่าอาชีพ รปภ.เป็นงานสุจริต มีหลักฐานมั่นคง หาก รปภ. มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดีแล้วเมื่อถึงอายุที่เหมาะสมก็จะหยุดทำงาน รปภ. หันไปประกอบอาชีพอื่นแทนและ/หรือ ลูก , หลาน , พี่ , น้อง , หากมีความรู้และมีความสามารถหรือมีความสนใจในงานอาชีพ รปภ. อาจจะมาสมัครในอาชีพ รปภ.ก็เป็นได้

16 พ.ค. 2018

วิธีการสำรวจตนเอง ก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ รปภ.

บริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราอาชญากรรม ทำให้ความต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นจึงมีหลายคนกำลังฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นตัวแทนด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดและสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่สาธารณชนได้ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งก่อนจะมาเป็นรปภ.ได้นั้น เรามีวิธีการสำรวจตนเอง ก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ดังนี้

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หากต้องการได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย คุณจะต้องมีสมรรถภาพทางกาย และมีรูปร่างที่ดี นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีสภาพอารมณ์ที่สมดุล ความคิดที่ดีและการได้ยินที่ดี ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่รปภ.
ไม่มีประวัติอาชญากรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเก็บบันทึกข้อมูลซึ่งจะช่วยในการรับรองตัวของคุณ ในขณะที่ได้รับการว่าจ้างในรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนใด ๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะพบการตรวจสอบหรือสุ่มอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงาน โดยการสิ้นสุดการจ้างงานอาจเกิดขึ้นได้หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
เข้าร่วมสถาบันฝึกอบรม เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งคุณควรเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อจะได้นำความรู้หรือทักษะมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้รับการรับรองที่เหมาะสม ไม่ว่าสถาบันการศึกษาใดที่คุณได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย คุณจำเป็นต้องมีใบรับรองที่สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโปรไฟล์ของคุณได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผ่านการสัมภาษณ์งานได้
คุณวุฒิมีความสำคัญ บริษัทรักษาความปลอดภัยจะจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมกับงาน โดยคุณวุฒิจะทำหน้าที่เสมือนเป็นข้อได้เปรียบในการทำงาน และช่วยในการพิจารณาการรับบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานนั้นๆ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถตอบสนองสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในแต่ละวันคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันที่คุณจะต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและทันที เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย

16 พ.ค. 2018

9 อุปกรณ์สำคัญ สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. เสื้อผ้า
เสื้อผ้า เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมี ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้

เสื้อกั๊กกันกระสุน : จะช่วยดูดซับแรงกระแทกจากกระสุนปืน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในธุรกิจการรักษาความปลอดภัย โดยต้องใช้เสื้อผ้าที่แสดงบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อความปลอดภัยและเพื่อแจ้งเตือนอาชญากรที่อาจวางแผนทำลายในพื้นที่หรือทรัพย์สินที่เฝ้า
รองเท้าบู๊ต : ทุกคนที่ทำงานในองค์กรธุรกิจการรักษาความปลอดภัยต้องยอมรับว่ารองเท้าบู๊ต คือการลงทุนที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องยืนหรือเดินเป็นเวลานาน

2. ไฟฉาย

แม้ว่าไฟฉายจะมีขนาดใหญ่และหนัก แต่ก็มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม้ว่าจะทำงานกะกลางวัน แต่ไฟฉายจะเป็นประโยชน์ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากภายในห้องมืดหรือในพื้นที่มืด

3. อุปกรณ์ป้องกัน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถใช้อุปกรณ์หลากหลายชนิดเพื่อช่วยปกป้องตนเอง เช่น สเปรย์พริกไทย กระบอง หรือปืน โดยอุปกรณ์ป้องกันจะสามารถช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่จากการถูกโจมตีได้

4. กล้องดิจิตอล

ถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานในสถานที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดติดตั้ง กล้องดิจิตอลอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในระหว่างการลาดตระเวน ซึ่งอาจใช้สำหรับการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที เพื่อถ่ายภาพบุคคล สิ่งของ หรือภาพการเคลื่อนไหวของยานพาหนะหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งอาจจะนำมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการเอาผิดได้

5. สมุดจดบันทึกและปากกา

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องใช้สมุดจดบันทึกและปากกา เพื่อเขียนรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน หรือข้อสังเกตใดๆ ที่อาจมี

6. วิทยุสื่อสาร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรมีวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารกับศูนย์หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานดำเนินได้ง่ายขึ้น

7. โทรศัพท์มือถือ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนควรพกพาโทรศัพท์มือถือ แม้ว่าการสื่อสารส่วนใหญ่อาจสื่อสารผ่านเครื่องส่งรับวิทยุหรืออุปกรณ์วิทยุประเภทอื่น แต่โทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกสิ่งสำคัญสำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้ความสามารถในการเรียกหน่วยงานที่เหมาะสมหรือแผนกดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งคุณสามารถใส่รายชื่อที่สำคัญทั้งหมดลงในโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. เข็มขัด

เข็มขัดนิรภัย เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญของอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพราะจะช่วยยึดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การพกพาชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ระบุไปข้างต้น มีความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการค้นหาได้ง่ายมากขึ้น

9. ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก

ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็กเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่นำไปใช้สำหรับตัวเอง แต่ยังสามารถนำไปใช้สำหรับคนรอบ ๆ สถานที่ที่ได้รับมอบหมายได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าขณะที่คุณกำลังปฏิบัติงานแล้วเกิดมีคนเป็นลม หากคุณไม่มีชุดปฐมพยาบาลคุณต้องเสียเวลาพยายามหา แต่หากคุณมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ในมือคุณ คุณก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที